Privacy

PRIVACYVERKLARING BCD INSURANCE & BCD FINANCE

1. Waarop is deze Privacyverklaring van toepassing?

Deze Privacyverklaring is van toepassing wanneer u:

 • een bezoek brengt aan of gebruik maakt van de website www.znv.be , eigendom van BCD INSURANCE & BCD FINANCE en/of u hierbij persoonsgegevens meedeelt (bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier, het zenden van een email, het maken van telefonisch contact, het inschrijven op onze nieuwsbrief, enzovoort)
 • op één of andere wijze gebruikt maakt van onze producten of diensten
 • op één of andere wijze met BCD INSURANCE & BCD FINANCE in interactie gaat via bepaalde andere verkoops- of marketingkanalen (zoals bijvoorbeeld: persoonlijke ontmoetingen of afspraken, social media, enzovoort); 
 • deze Privacyverklaring expliciet accepteert

2. Wie verwerkt de persoonsgegevens?

2.1   Verwerkingsverantwoordelijke

BCD INSURANCE & BCD FINANCE is Verwerkingsverantwoordelijke, zij bepaalt het doel en de middelen voor de verwerking van uw persoonsgegevens en kan via volgende wijzen worden gecontacteerd:

 • Per post via: BCD INSURANCE & BCD FINANCE BV, Oostendsebaan 8, 8470 Gistel, België
 • Telefonisch op: +32 59 79 00 05
 • Per e-mail: info@znv.be
 • Via de website’s: www.znv.be 

2.2   Verwerker

BCD INSURANCE & BCD FINANCE kan beroep doen op gegevensverwerkers voor de goede uitvoering van haar dienstverlening t.a.v. u. Een verwerker kan op vraag of instructie van of in naam van BCD INSURANCE & BCD FINANCE uw persoonsgegevens verwerken waarbij deze verplicht zal zijn de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te verzekeren.

2.3   BCD INSURANCE & BCD FINANCE is in sommige gevallen Verwerker

BCD INSURANCE & BCD FINANCE treedt als verzekeringsmakelaar en bankagent vaak op als tussenpersoon en zal daarbij dus op instructie van een welbepaalde verzekeringsmaatschappij en Crelan NV persoonsgegevens van u verwerken. BCD INSURANCE & BCD FINANCE draagt in dergelijk geval geen enkele verantwoordelijkheid en kan hiervoor dan ook niet aansprakelijk worden gesteld. 

3. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

BCD INSURANCE & BCD FINANCE verklaart enkel gegevens te verzamelen en te verwerken die ter zake dienend zijn of noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. Afhankelijk van deze doeleinden verwerkt BCD INSURANCE & BCD FINANCE volgende categorieën van persoonsgegevens (niet-limitatief):

 • Identificatiegegevens (zoals uw naam en geboortedatum); 
 • Contactgegevens (zoals uw adres, telefoonnummer en e-mailadres) ; 
 • Bankgegevens voor de verwerking van betalingen (zoals uw rekeningnummer) 
 • Samenstelling van het gezin (zoals naam en geboortedatum van de gezinsleden); 
 • Gegevens over uw voertuig (zoals uw nummerplaat); 
 • Gegevens over uw woning; 
 • Beeld-, en geluidopnames; 
 • Gegevens over uw gebruik van onze website (via cookies) vindt u in ons cookiebeleid

Wij kunnen gegevens gebruiken die we verkregen hebben van externe bronnen, zoals werkgevers die verzekeringen afsluiten voor hun werknemers. Dit zou ook het geval kunnenzijn voor professionele dataleveranciers voor de correctie van de gegevens (bijvoorbeeld de verbetering van de spelling van uw adres) en de verrijking van de gegevens.

In sommige gevallen hebben de persoonsgegevens die u ons meedeelt niet enkel betrekking op u maar tevens op één of meerdere van uw relaties (bijvoorbeeld uw kinderen,partner, uw werknemers, …) of op een persoon die betrokken is bij een schadedossier. Indien u ons persoonsgegevens van andere personen meedeelt, dient u hen hiervan op dehoogte te brengen.

Mogelijk verstrekt u ons in het kader van een schadedossier persoonsgegevens met betrekking tot uw gezondheid. Deze gegevens genieten een hogere vorm van bescherming enkunnen wij enkel verwerken in het kader van onze dienstverlening en de behandeling van schadedossiers.

4. Op welke rechtsgrond worden persoonsgegevens verwerkt?

BCD INSURANCE & BCD FINANCE verwerkt uw persoonsgegevens op basis van volgende rechtsgronden:

 • Omwille van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons aangaat of de door u genomen precontractuele stappen tijdens uw aanvraag;
 • Omwille van het gerechtvaardigd belang van BCD INSURANCE & BCD FINANCE om u te kunnen helpen met haar producten en diensten;
 • Omwille van de door u gegeven toestemming en uitdrukkelijke aanvaarding van deze Privacyverklaring.

5. Voor welke doeleinden worden de persoonsgegevens verwerkt?

BCD INSURANCE & BCD FINANCE verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om u een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring en dienstverlening te bieden;
 • Voor het beheer van de contractuele relatie met u, met inbegrip van offerte, facturatie en verlenen van ondersteuning of uitvoeren van onze diensten;
 • Om u op de hoogte te houden over onze diensten, producten of voor u interessant nieuws;

6. Wie ontvangt de persoonsgegevens?

Uitgezonderd eventuele derde Verwerkingsverantwoordelijken zoals verzekeringsmaatschappijen en banken of verwerkers die enkel en allen op instructie van BCD INSURANCE & BCD FINANCE handelen, verwerkt BCD INSURANCE & BCD FINANCE uw persoonsgegevens uitsluitend voor haarzelf en voor haar eigen intern gebruik. Uw persoonsgegevens zullen niet verkocht, doorgegeven of gecommuniceerd worden aan derde partijen, tenzij u hiervoor vooraf expliciete toestemming zou hebben gegeven.

BCD INSURANCE & BCD FINANCE heeft eveneens passende juridische en technische maatregelen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik van uw persoonsgegevens te vermijden.  

7. Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

BCD INSURANCE & BCD FINANCE bewaard uw persoonsgegevens (i) zolang dit nodig of relevant is voor de vooropgestelde doeleinden, (ii) voor de duurtijd waartoe zij wettelijk verplicht is, of (iii) tot zolang er zich een gerechtelijk geschil of onderzoeken kunnen voordoen met betrekking tot de door BCD INSURANCE & BCD FINANCE geleverde producten of diensten. 

8. Welke rechten heeft u?

8.1    Recht op informatie

Via onderhavige Privacyverklaring wenst BCD INSURANCE & BCD FINANCE u zo volledig mogelijk te informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens. Uw gegevens worden verwerkt voor legitieme doeleinden op een gepaste, relevante, veilige en proportionele wijze, zij worden niet langer bewaard dan noodzakelijk en dit steeds met de meest mogelijke integriteit en vertrouwelijkheid. 

8.2    Recht op inzage

U heeft steeds het recht om de rechtmatigheid van elke verwerkingsactiviteit van uw persoonsgegevens te controleren en BCD INSURANCE & BCD FINANCE te vragen om u informatie te bezorgen omtrent de doeleinden van de verwerking, de categorieën van uw persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers van uw persoonsgegevens, de bewaartermijn en de rechten die u kunt uitoefenen. 

U hebt eveneens het recht om BCD INSURANCE & BCD FINANCE om een kopie te vragen van de persoonsgegevens die van u zijn verwerkt. Deze kopie zal u in principe gratis worden verstrekt tenzij uw verzoek onredelijk of buitensporig zou zijn. In dergelijk geval kan door BCD INSURANCE & BCD FINANCE een administratieve kost worden aangerekend.

8.3    Recht op verbetering

U heeft het recht om onjuiste gegevens te verbeteren of onvolledige gegevens aan te vullen op eenvoudig verzoek aan BCD INSURANCE & BCD FINANCE.

8.4    Recht op gegevenswissing

U hebt het recht BCD INSURANCE & BCD FINANCE te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen indien daartoe geen gegronde reden meer zou bestaan in hoofde van BCD INSURANCE & BCD FINANCE om deze nog te verwerken. U kunt dit recht in volgende gevallen uitoefenen:

 • Uw persoonsgegevens zijn niet langer noodzakelijk om het nagestreefde doel te vervullen;
 • U bewijst dat BCD INSURANCE & BCD FINANCE uw gegevens onrechtmatig heeft verwerkt;
 • Uw persoonsgegevens dienen verwijderd te worden ingevolge een wettelijke verplichting;
 • U herroept uw toestemming tot verwerking van uw persoonsgegevens en er is geen enkele andere rechtsgrond tot verwerken van uw gegevens;
 • U hebt uw recht op bezwaar (zie punt 8.6) succesvol uitgeoefend

BCD INSURANCE & BCD FINANCE behoudt echter het recht om uw verzoek tot wissen gemotiveerd te weigeren en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het feit dat verwijderde persoonsgegevens tijdelijk, voor haar onzichtbaar, ergens blijven opgeslagen.

8.5    Recht op beperking van gegevensverwerking

U hebt in één van de volgende omstandigheden het recht om de beperking van de gegevensverwerking te eisen:

 • U betwist de juistheid van de persoonsgegevens die door BCD INSURANCE & BCD FINANCE werden verwerkt en BCD INSURANCE & BCD FINANCE heeft een redelijke termijn gekregen om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
 • U bewijst dat de verwerking door BCD INSURANCE & BCD FINANCE onrechtmatig was en vraagt om een beperking;
 • BCD INSURANCE & BCD FINANCE heeft de gegevens niet meer nodig, maar u hebt deze wel nog nodig voor de uitoefening van een rechtsvordering;
 • U oefent uw recht van bezwaar uit (zie punt 8.6)

8.6    Recht op bezwaar tegen de gegevensverwerking

U hebt ten allen tijde het recht om u te verzetten tegen het verwerken van uw persoonlijke gegevens voor ‘direct marketing’ doeleinden. BCD INSURANCE & BCD FINANCE zal de verwerking van uw persoonsgegevens staken tenzij zij dwingende gronden kan opwerpen die zwaarder wegen dan uw rechten en vrijheden. In voorkomend geval zal dit u ook meegedeeld worden. 

8.7    Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht om de door u op basis van toestemming aan BCD INSURANCE & BCD FINANCE verstrekte gegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en te hergebruiken voor andere diensten en dus over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, tenzij dit technisch onmogelijk is.

8.8    Recht om niet aan geautomatiseerde besluitvorming onderworpen te worden

U heeft het recht niet te worden onderworpen aan een volledige automatische beslissing – zonder menselijke tussenkomst – indien deze u aanzienlijk treft of juridische gevolgen heeft. Op heden verklaart BCD INSURANCE & BCD FINANCE dat u aan dergelijke geautomatiseerde besluitvorming in geen enkele van de door BCD INSURANCE & BCD FINANCE uitgevoerde verwerkingsactiviteiten, wordt onderworpen. 

9. Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Indien u uw rechten wenst uit te oefenen, dient u een geschreven verzoek en bewijs van identiteit aan BCD INSURANCE & BCD FINANCE te richten via één van de volgende kanalen:

 • Via aangetekend schrijven aan: BCD INSURANCE & BCD FINANCE BV, Oostendsebaan 8, 8470 Gistel, België
 • Via e-mail aan: info@znv.be

10. Welke cookies gebruiken we?

Wanneer u de website van BCD INSURANCE & BCD FINANCE bezoekt, is het mogelijk dat bepaalde cookies op uw toestel worden geplaatst gedurende het gebruik van de website. Meer informatie hierover vindt u in onze cookieverklaring op onze websites.

11. Hoe kunt u klacht indienen?

Indien u bepaalde klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, danken wij u ons hieromtrent eerst rechtstreeks te contacteren via één van de contactkanalen beschreven in artikel 9 zodat wij dit voor u kunnen oplossen. 

Verder hebt u ook steeds het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde Gegevensbeschermingsautoriteit via deze link.

12. Kan deze Privacyverklaring wijzigen?

BCD INSURANCE & BCD FINANCE heeft steeds het recht om op elke moment onderhavige Privacyverklaring te verbeteren of aan te passen waarbij de aanpassingen onmiddellijk van toepassing zullen zijn vanaf de publicatie ervan op haar website. U dient deze Privacyverklaring op geregelde tijdstippen te (her)bekijken om u te vergewissen van de aanpassingen. De verderzetting van uw contractuele relatie of gebruik van onze website of diensten, zal worden beschouwd als aanvaarding van de eventuele wijzigingen aangebracht aan huidige Privacyverklaring.

13. Toepasselijk recht en rechtsgebied

Huidige Privacyverklaring is onderworpen aan de in België geldende wet- en regelgeving en enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent, afdeling Brugge zijn bevoegd in geval van geschil.