AssurMIFID Gedragsregels

Ons kantoor is gehouden tot het naleven van de AssurMIFID-gedragsregels en deelt u in dit verband volgende informatie mee:

 • Aangeboden producten en diensten
 • Informatie over het belangenconfictenbeleid
 • Vergoedingen

Ons kantoor is ingeschreven in het register van de verzekeringstussenpersonen als Verzekeringsmakelaar onder het aansluitingsnummer 045467 Ab. Het register van de verzekeringstussenpersonen wordt bijgehouden door de FSMA, te 100 Brussel, Congresstraat 12-14 en is tergug te vinden op www.fsma.be.

Voor al uw vragen en problemen kan u in de eerste instatie terecht op ons kantoor.

We zijn steeds bereikbaar via telefoon: 059 79 00 05 of via e-mail info@znv.be. Voor meer informatie over ons kantoor raadpleeg deze pagina.

Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsdienst Verzekeringen te 1000 Brussel, de Meeûssquare 35, tel. 02/547.58.71 fax. 02/547.59.75 -  https://www.ombudsman-insurance.be/nl - info@ombudsman-insurance.be.

* wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financïele producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artiekelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconfilcten, wat de verzekeringssector betreft.

Deze tekst werd opgesteld door de beroepsfederaties voor verzekeringsmakelaars FVF, Brocom en Feprabel.

Aangeboden producten, diensten en verzekeringstakken

1. Informatie over begrip verzekeringsbemiddeling

Ons kantoor biedt diensten van verzekeringsbemiddeling aan, dwz. de werkzaamheden die bestaan in het adviseren over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden, het voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten of het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan.

2. Als erkend verzekeringsmakelaar zijn wij tot uw dienst voor de volgende verzekeringstakken

 1. Ongevallen
 2. Ziekte
 3. Voertuigcasco- met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel
 4. Casco rollend spoorwegmaterieel
 5. Luchtvaartuigcasco
 6. Casco zee- en binnenschepen
 7. Vervoerde goederen met inbegrip koopwaren, bagage en alle andere goederen
 8. Brand en natuurevenementen
 9. Andere schade aan goederen
 10. BA motorrijtuigen
 11. BA luchtvaartuigen
 12. BA zee- en binnenschepen
 13. Algemene BA
 14. Krediet
 15. Borgtocht
 16. Diverse geldelijke verliezen
 17. Rechtsbijstand
 18. Hulpverlening
 19. Levensverzekeringen niet verbonden met beleggingsfondsen, met uitzondering van bruidsschat- en geboorteverzekeringen
 20. Kapitalisatieverrichtingen
 21. Beheer van collectieve pensioenfondsen

3. Polisvoorwaarden

Zie documenten

Beleid met betrekking tot belangenconflicten

Ons kantoor voert een beleid met betrekking tot het beheer van belangenconflicten bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling.

Welke belangenconflicten?

Met het oog op ons belangenconflictenbeleid heeft ons kantoor de mogelijke belangenconflicten in ons kantoor geïdentificeerd. Belangenconflicten kunnen zich voordoen tussen (i) ons kantoor en de met haar verbonden personen en een cliënt of (ii) tussen meerdere cliënten onderling. Het beleid inzake belangenconflicten houdt rekening met de eigen kenmerken van ons kantoor.

Bij de beoordeling van mogelijke belangenconflicten heeft ons kantoor de situaties in kaart gebracht waarbij een aanzienlijk risico bestaat dat de belangen van de cliënt worden geschaad. Het gaat concreet om de situaties waarbij:

 • winst wordt gemaakt of verlies wordt geleden ten koste van de cliënt
 • ons kantoor een ander belang heeft bij het resultaat van de dienst of transactie
 • ons kantoor een financiële drijfveer heeft om bepaalde cliënten te laten voorgaan of anders te behandelen
 • hetzelfde bedrijf als de cliënt wordt uitgeoefend
 • ons kantoor van een andere persoon dan de cliënt voor de geleverde diensten van verzekeringsbemiddeling eigen aan ons kantoor met betrekking tot onze nevenactiviteit als bankagent een vergoeding ontvangt

Welke maatregelen neemt ons kantoor?

 • een gepaste interne organisatie die toeziet op een efficiënt belangenconflictenbeleid
 • een consequente toepassing van de behoefte- en geschiktheidsbeoordeling voor elke cliënt
 • een aangepast verloningsbeleid voor de met ons kantoor verbonden personen
 • een beleid dat er op toeziet dat ons kantoor en de met haar verbonden personen op de hoogte zijn van de gedragsregels
 • een beleid dat het recht voorbehoudt van ons kantoor om bij ontstentenis van een concrete oplossing voor een specifiek belangenconflict de gevraagde dienstverlening te weigeren met het uitsluitende doel de bescherming van de belangen van de cliënt
 • een beleid inzake het ontvangen van voordelen in natura en geschenken
 • een beleid dat erop toeziet dat alle informatie die onze verbonden personen verstrekken correct, duidelijk en niet misleidend is.

Indien nodig zal het beleid inzake belangenconflicten van ons kantoor aangepast en/of geactualiseerd worden.

Wanneer er onvoldoende garanties zouden zijn dat ons belangenconflictenbeleid voldoende effectief is, zal u transparantie gegeven worden omtrent het (mogelijk) belangenconflict opdat u een geïnformeerde beslissing kan nemen.

U heeft het recht een kopie op te vragen van het volledige belangenconflictenbeleid. U kan ons bereiken op het volgende e-mailadres: info@znv.be

Vergoedingen

Voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling ontvangen wij in beginsel een vergoeding van de verzekeringsonderneming, die deel uitmaken van de premie die u als klant betaalt. Deze kan variëren naargelang het type verzekering. Meer informatie hierover kan u bekomen op ons kantoor.

Daarnaast is een vergoeding mogelijk die verbonden is aan de verzekeringsportefeuille van ons kantoor bij de betreffende verzekeringsonderneming of voor bijkomende taken ingevuld door ons kantoor. Voor meer informatie contacteer ons. In het geval ontvangen wij voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling een vergoeding van u als klant.

U kan ons steeds contacteren indien u vragen heeft over deze onderwerpen. Telefonisch zijn we steeds bereikbaar op het nummer 059 79 00 05. Een e-mail kan u versturen naar info@znv.be